وب سایت برکت حسینی به علت بدهی مسدود می باشد

وب سایت برکت حسینی به علت بدهی و تسویه نکردن هزینه طراحی مسدود می باشد

به علت تصویه نشدن هزینه طراحی سایت وب سایت مسدود شده است
.